incompany opleiding heftruck opleiding hoogwerker Top Heftruck Opleiding

Algemene voorwaarden van Top Heftruck Opleidingen

Hier lees je de complete algemene voorwaarden van Arcor Heftruckopleidingen met handelsnaam Top Heftruck Opleidingen:

Artikel 1 – Definities

1. Opdrachtnemer: Dorus Abraham Romijn, handelend onder de naam Arcor Heftruckopleidingen, ingeschreven onder KvK-nummer 62901737.
2. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon , al dan niet in de uitoefening van een beroep/bedrijf of (publiekrechtelijk) rechtspersoon in wiens opdracht de
opleiding wordt gegeven en/of het examen wordt afgenomen.
3. Overeenkomst: de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst terzake het geven van opleidingen en/of het afnemen van
examens.
4. Cursist: de natuurlijk persoon, al dan niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die de opleiding volgt en/of het examen aflegt.

Artikel 2 – Overeenkomst

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden
niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van de overeenkomst en/of deze algemene
voorwaarden, blijven de overige bepalingen van kracht.
4. Alle offertes zijn vrijblijvend en gelden gedurende veertien dagen, tenzij de offerte anders vermeldt.

Artikel 3 – Wijziging van de overeenkomst

1. Wijziging van de overeenkomst kan slechts geldig geschieden middels een schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer.
2. Indien de opleiding/het examen als gevolg van op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet te voorziene omstandigheden geheel of
gedeeltelijk niet op de afgesproken datum doorgang kan vinden, is opdrachtnemer gerechtigd om ofwel in overleg met opdrachtgever de opleiding
of het examen op een andere datum doorgang te laten vinden, ofwel aan opdrachtgever het reeds vooruitbetaalde (gedeelte van het) bedrag terug te
betalen. Onder niet voorziene omstandigheden wordt onder andere verstaan overmacht, staking, bedrijfsstoringen, oorlog, transportmoeilijkheden en
brand.
3. De opdrachtgever kan opdrachtnemer verzoeken om een cursus/opleiding op een latere datum te volgen dan was overeengekomen. Dit verzoek kan
door opdrachtnemer alleen worden ingewilligd indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- de opdrachtnemer en –gever bepalen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden een nieuwe datum.
- de opdrachtgever dient schriftelijk en zonder enig voorbehoud te verklaren dat zijn cursist op deze datum deelneemt.
- het hiervoor verschuldigde cursusgeld dient binnen 48 uren na het bepalen van de nieuwe datum voldaan te zijn.
4. Wanneer het verzoek tot wijziging opdrachtnemer bereikt binnen een periode van 5 tot 2 werkdagen voor aanvang van de opleiding of het examen,
is de opdrachtgever naast het cursusgeld voor de nieuw geplande cursus ook de door opdrachtnemer gemaakte kosten ter zake van de opleiding/het
examen verschuldigd, zoals aanmelding voor het examen, huur apparatuur, bespreken van accommodatie.
5. Indien bij een verzoek tot wijziging niet wordt voldaan aan de in lid 3 genoemde voorwaarden, dan kan dit verzoek worden beschouwd als een
annulering.

Artikel 4 – Opzegging/annulering van de overeenkomst

1. Annulering van de overeenkomst door de aanmelder kan slechts schriftelijk plaatsvinden.
2. Annulering kan kosteloos plaatsvinden tot 5 werkdagen voor aanvang van de opleiding/het examen. Voor de vaststelling van het moment van
annulering is beslissend het moment waarop opdrachtnemer het bericht van annulering ontvangt.
3. Bij annulering na de periode van 5 tot 2 werkdagen voor aanvang van de opleiding/het examen is 50 % van het netto
totaalbedrag verschuldigd.
4. Bij annulering van 2 werkdagen voor aanvang van de opleiding/het examen tot tijdens de opleiding/het examen is 100% van het netto totaalbedrag
verschuldigd.
5. Bij verhindering van de cursist is het toegestaan een vervanger te sturen, mits vooraf schriftelijk aangekondigd door opdrachtgever en voor akkoord
bevonden door opdrachtnemer.
6. Indien de cursist niet verschijnt, is 100% van het netto totaalbedrag verschuldigd.
7. Indien de opdrachtnemer de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) annuleert, is hij niet gehouden enige schadevergoeding aan opdrachtgever te
betalen.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. In geval opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer het recht de zaken waarvan
de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen.

Artikel 6 – Intellectueel en industrieel eigendom

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur,
databestanden of andere materialen zoals syllabi, ontwerpen en offertes en voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer.
Vermenigvuldiging of verspreiding is niet toegestaan. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet
uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot
gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. Bovenstaande tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 7 – Geheimhoudingsplicht

1. Partijen zijn geheimhouding verplicht met betrekking tot alle op de overeenkomst en de diensten betrekking hebbende informatie ten aanzien van
derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst en/of diensten zijn betrokken, anders dan in het belang van de te verrichten diensten en
behoudens wettelijke verplichtingen.
2. Indien opdrachtgever hier toestemming voor geeft, is opdrachtnemer gerechtigd – onder meer in het kader van reclame en acquisitie van opdrachten
- melding te maken van de opdracht van opdrachtgever, onder vermelding van de naam van opdrachtgever en een omschrijving van de aard van de
opdracht in algemene bewoordingen.

Artikel 8 – Beëindiging

1. In aanvulling op overige bepalingen met betrekking tot beëindiging van deze overeenkomst zijn partijen onder meer gerechtigd deze overeenkomst
met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst –door middel van een aangetekend schrijven- te beëindigen, indien:
a. partijen enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomen met uitzondering van overmacht;
b. indien één der partijen zijn faillissement aanvraagt, het faillissement door een derde wordt aangevraagd, wordt geliquideerd, in surséance van
betaling komt te verkeren en/of indien executoriale beslagen worden gelegd op enige vermogensbestanddelen.
2. In geval van beëindiging van de overeenkomst onder gebruikmaking van artikel 8 lid 1 sub a zal de partij die zijn verplichting uit hoofde van deze
overeenkomst niet nakomt alle kosten, welke voortvloeien uit het beëindigen van deze overeenkomst, aan de wederpartij vergoeden.

Artikel 9 – Reclame

Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij een gebrek in de prestatie van opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken
schriftelijk reclameert bij opdrachtnemer, kan opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade en de schade gedekt wordt door de beroeps- en/of
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal één maal het
factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van het verzekerde
bedrag. Indien de schade niet gedekt wordt door de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of indien de verzekeraar niet uitkeert, is de
opdrachtnemer slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben
geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door
bedrijfsstagnatie en imagoschade.
7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van derden, die door opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
zijn ingeschakeld, noch voor enigerlei omstandigheden buiten de wil en toedoen van opdrachtnemer waardoor de uitvoering van de overeenkomst
wordt belemmerd, vertraagd of anderszins wordt gestoord.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11 – Betaling

1. Betaling dient vooraf en uiterlijk binnen 5 werkdagen voor aanvang van de opleiding/het examen te geschieden, tenzij partijen anders overeen zijn
gekomen.
2. Indien opdrachtgever ingebreke blijft met tijdige betaling, is opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd. Daarnaast is opdrachtgever
incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40.-, tenzij de wet anders bepaalt. Voorts
is opdrachtgever gehouden de kosten van een gerechtelijke procedure te vergoeden.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst onderworpen aan Nederlands
recht.
2. Onverminderd het recht van opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in
eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Akkoord Opdrachtgever:


Naam: ______________________________


Datum: ______________________________


Handtekening: ______________________________

Maak je website met Websitemachine.nl